17° / 5° Tapat amb pluja

Llista de les persones aspirants admeses i excloses

Llista de les persones aspirants admeses i excloses convocatòria excepcional del concurs per a la cobertura definitiva de la plaça vacant d’Administratiu/va de personal funcionari de l’Ajuntament d’Alins corresponent a l’oferta pública d’estabilització de 2022.

DILLUNS 06 MARÇ 2023

Havent-se aprovat per Resolució d'Alcaldia de data 3 de març de 2023 la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la selecció i cobertura de places, incardinades en un procés d'estabilització d'ocupació temporal.

El que es fa de conformitat amb el que es disposa a les bases de la convocatòria del procés
de selecció referenciat, a l'efecte de que durant el termini de deu dies hàbils els aspirants
exclosos puguin esmenar les faltes o acompanyar els documents preceptius que hagin
motivat la seva no admissió.


Tota aquesta informació estarà a la disposició de les persones interessades a la seu
electrònica d'aquest Ajuntament.