27° / 13° Nuboso con lluvia escasa

Zona d’influència de foscor nocturna del Parc. Aprovació Inicial

Aprovació inicial de l’adhesió a la tramitació de protecció envers la contaminació lumínica, que considera com a zones E1 tot el terme municipal del municipi d’Alins

DIMECRES 30 NOVEMBRE 2022

L’Ajuntament d’Alins, en sessió ordinària del dia 29 de novembre de 202 2, ha aprovat inicialment l’Adhesió a la tramitació de protecció envers la contaminació lumínica, que considera com a zones E1 tot el terme municipal del municipi d’Alins. 

El Ple de l’Ajuntament d’Alins per majoria absoluta dels seus membres, acorda:

  1. APROVAR INICIALMENT Adherir-se a la tramitació de protecció envers la contaminació lumínica, que considera com a zones E1 tot el terme municipal del municipi d’Alins. Aquesta categoria de Zona E1, implica que l’enllumenat exterior existent en aquestes àrees, s’hagi d’adequar en les làmpades, en el termini de 4 anys, a les característiques que la normativa exigeix per a zona E1 ( llum carbassa de vapor de sodi o LED PC-Ambre). També implica que en el futur la il·luminació de nova implantació tindrà llum d’aquestes característiques, i que no enviï flux lluminós directe cap al cel (el que vol dir que el flux d’hemisferi superior instal·lat serà com a màxim un 1%).
  2. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el present  acord  i   pel termini establert, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció a la pàgina Web de l’Ajuntament, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i aquells mitjans que l’ Ajuntament consideri escaients per a general coneixement.  El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la informació pública existent.
  3. CONCEDIR AUDIÈNCIA al titulars d’instal·lacions que puguin veure’s afectades,  a l’efecte de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa d’una còpia de la proposta. El termini de l’audiència serà de 15 dies a comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació.
  4. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, aquest acord que s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, es procedirà directament a la publicació i en compliment de l’art. 7.b del Decret 190/2015 de 25 d’agost, es comunicarà a la Direcció General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic (DGQAiCC) de la Generalitat de Catalunya. 

 ELS DOCUMENTS ES PODRÀN CONSULTAR A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS EN HORARI D’OFICINA.